Myynti- ja toimitusehdot

1. Yleistä 

Näitä yleisiä myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin Versaali Oy:n valmistamien tai markkinoimien tuotteiden myyntiin, elleivät osapuolet kirjallisesti ole toisin sopineet. Yleisiä myyntiehtoja sovelletaan myös, jos tavara kokonaan tai osittain valmistetaan ostajan raaka-aineesta.

2. Tarjous

Myyjän alustava tarjous, jonka perusteella ostaja tekee tilauksensa, annetaan kirjallisesti, elleivät osapuolet ole muuta sopineet. Myyjän alustava tarjous annetaan sitoumuksetta.

3. Tilaus ja sopimus

Osapuolten välinen sopimus syntyy, kun myyjä vahvistaa ostajan tilauksen tilausvahvistuksella tai kun ostaja muutoin hyväksyy myyjän esittämän tarjouksen.

4. Toimitus

Ellei osapuolten kesken ole toisin sovittu, toimitus tapahtuu vapaasti myyjän tehtaalta tai varastosta. Ostajan niin halutessa tavara lähetetään ostajan kustannuksella ostajalle. Vastuu tavarasta siirtyy ostajalle, kun tavara luovutetaan ostajalle, tämän asiamiehelle tai rahdinottajalle taikka kun tavara muuten on sovittuna aikana asetettu ostajan käytettäväksi. Tavara toimitetaan ostajalle sovittuna toimitusaikana tai, jos sitä ei ole sovittu, tavaran valmistuttua. Toimituksen myöhästyminen aiheuttaa myyjälle korvausvelvollisuuden vain siinä tapauksessa, että siitä on nimenomaan sovittu.

5. Maksuehdot

Toimitus laskutetaan sen jälkeen, kun tavara on luovutettu ostajalle, tai kun se on toimitusehtojen mukaan ostajan käytettävissä toimituspaikalla. Ellei osapuolten kesken ole toisin sovittu, toimituksen maksuehto on 14 päivää netto. Mikäli maksu ei tapahdu määräajassa, myyjällä on oikeus periä ostajalta viivästyskorkoa, jonka määrä erääntymispäivästä lukien on Suomen Pankin peruskorko lisättynä yhdeksällä prosenttiyksiköllä.

6. Hinnanmuutokset

Myyjä pidättää itselleen oikeuden hinnanmuutokseen, mikäli sopimuksen syntymisen jälkeen on tapahtunut myyjän toiminnasta riippumattomia ja toimituksen kohteeseen vaikuttavia hankinta- tai valmistuskustannusten muutoksia, jotka perustuvat raaka-aineiden hintojen muutoksiin, yleisen palkkatason muutokseen, tulleihin, tuontiveroihin, rahtien tai vaihtokurssien muutoksiin. Myyjällä on hinnanmuutosoikeus myös, jos arvonlisäveron määrää muutetaan taikka toimituksen hintaan muutoin vaikuttavaa lainsäädäntöä uudistetaan.

7. Omistuksenpidätys

Toimitettu tavara säilyy myyjän omaisuutena, kunnes se on täysin maksettu.

8. Pakkaus, lähetys ja rahti

Toimituksen tavanomaisen pakkaustavan ylittävät pakkauskustannukset eivät sisälly tuotteen hintaan ellei toisin ole sovittu ja myyjä on oikeutettu perimään ne ostajalta. Ostajan niin halutessa tavara lähetetään ostajalle myyjän sopivaksi katsomalla tai erikseen sovitulla kuljetusvälineellä. Myyjä vakuuttaa tavaran ostajan lukuun, mikäli ostaja tätä erikseen pyytää tai myyjä katsoo sen välttämättömäksi muista syistä.

9. Laatu ja reklamaatio

Elleivät osapuolet ole käytettävästä raaka-aineesta sopineet, myyjällä on oikeus valita tavaran valmistusta varten sellainen raaka-aine, jonka hän katsoo toimituksen kohteeseen sopivaksi. Myyjä pidättää oikeuden painatuksesta tai raaka-aineesta aiheutuviin pienehköihin värisävypoikkeamiin. Jos toleransseista ei ole erikseen sovittu, myyjällä on oikeus määrätä ne alalla vallitsevaa käytäntöä noudattaen. Mikäli tavaran käyttö tai tekniset syyt vaativat tilauksessa arvioitua korkeampaa valmistustasoa, myyjällä on oikeus vastaavaan lisäveloitukseen. Tuotevirheen kyseessä ollen myyjä on oikeutettu ostajan asianmukaisen ilmoituksen jälkeen kohtuullisessa ajassa ottamaan tavaran takaisin ja korjaamaan sen taikka korvaamaan sen uudella. Myyjä ei ole velvollinen virheen takia maksamaan korvausta ostajalle mistään suorista tai epäsuorista menetyksistä tai vahingoista, joita ostajalle on tuotevirheestä mahdollisesti aiheutunut. Ostajan tulee tarkastaa tavaran määrä, laatu ja kunto välittömästi toimituksen jälkeen, sekä ilmoittaa mahdollisista huomautuksista myyjälle seitsemän päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.

10. Piirustukset, luonnokset, työkalut yms.

Mikäli ostajan tai alustavan tarjouksen saajan kanssa ei erikseen kirjallisesti toisin sovita, myyjän suunnittelemat, valmistamat tai valmistuttamat piirustukset, luonnokset, mallit, sekä kaikki valmistelutyön tulokset jäävät myyjän omaisuudeksi. Ostaja tai tarjouksen pyytäjä ei saa ilman myyjän suostumusta käyttää, jäljentää, monistaa tai luovuttaa tällaista aineistoa, eikä antaa siitä tietoja kolmannelle henkilölle.

Ostajan myyjälle toimittamat piirustukset, mallit, tekniset tiedot ja valmistelutyötä varten luovutettu muu aineisto jäävät ostajan omaisuudeksi. Myyjän tulee käsitellä tällaista aineistoa salaisena ja palauttaa se pyydettäessä.

11. Patentti- yms. oikeudet

Jos tavara valmistetaan ostajalta saatujen piirustusten, mallien tai muiden vastaavien ohjeiden mukaan, on ostaja vastuussa mahdollisista patentti-, malli-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuksien loukkauksista.

12. Peruutus

Mikäli ostaja peruuttaa tilauksensa, saa myyjä periä ostajalta peruuttamishetkeen mennessä myyjälle syntyneet kaikki kustannukset.

13. Ylivoimainen este

Jos toimitus ylivoimaisen esteen vuoksi estyy, vaikeutuu tai myöhästyy, vapautuu myyjä kaikesta vastuusta ja on oikeutettu harkintansa mukaan kokonaan tai osittain purkamaan sopimuksen taikka lykkäämään toimitusta olosuhteiden vaatiman ajan yli sovitun toimitusajan.

Seuraavia seikkoja on pidettävä ylivoimaisena esteenä, mikäli ne estävät sopimuksen täyttämisen tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi: tulipalo, sota, liikekannallepano tai vastaavanlaatuiset odottamattomat sotilaskutsunnat, pakko-otto, takavarikko, käyttövoiman rajoitukset, valuuttarajoitukset, kuljetuskaluston puute, yleinen tavaran niukkuus, työtaistelu, luonnon tapahtuma, merkittävää suuruusluokkaa oleva konerikko, yleinen raaka-ainepula sekä alihankkijoiden toimituksissa olevat virheet tai näiden toimitusten viivästyminen edellä mainittujen seikkojen takia ja muut sellaiset seikat, joihin myyjä ei voi kohtuullisin kustannuksin vaikuttaa ja jotka vaikuttavat myyjän mahdollisuuksiin täyttää toimitusvelvoite.

Jos myyjä tahtoo vedota ylivoimaiseen esteeseen, on hän velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä samaten kuin sen lakkaamisesta ostajalle. Milloin sopimuksen täyttäminen kohtuullisessa ajassa käy ylivoimaisen esteen takia mahdottomaksi, on kumpikin asianosainen oikeutettu purkamaan sopimuksen ilmoittamalla siitä viipymättä vastapuolelle.

14. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Osapuolten välisiin sopimuksiin ja näihin yleisiin myyntiehtoihin liittyvät erimielisyydet, joita ei voida neuvotteluteitse, käsitellään myyjän kotipaikan tuomioistuimessa.